Hankinta-asiamiespalvelu

Hankinta-asiamiespalvelu käynnistyi Kouvolassa maaliskuussa 2017. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies 

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

2017 voimaan astuneen uuden hankintalain tavoitteina on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä sekä parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa. Lisäksi pyritään turvaamaan tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)
 

AJANKOHTAISTA

Teesit hyvään tarjoukseen

Hyvä tarjous on myös oikein ja ohjeiden mukaan laadittu, katso hankinta-asiamiehen vinkkejä tästä.

Hankintalain keskeisimmät muutokset

Hankinta-asiamies on koonnut uuden hankintalain keskeisimmät muutokset PowerPoint esitykseen, lataa se tästä.
 

Uusi hankintalaki ohjaa pk-yritysten huomioimiseen tarjouskilpailussa

Hankintalakiuudistuksen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Suunnitteluvaiheessa hankintayksikön on tärkeää pohtia ja huomioida, miten yksittäisen hankinnan laajuus ja rakenne sekä määritykset ja vaatimukset vaikuttavat pieniin yrityksiin. Muutamia vinkkejä suunnitteluun:

 1. Hankintojen jakaminen. Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi suositellaan hankintojen kilpailuttamista pienempinä erinä tai sallimaan suurissa hankinnoissa osatarjoukset.
 2. Liikevaihtovaatimus. Yrityksen taloudellisia resursseja voidaan mitata edelleen myös liikevaihtoa koskevalla vaatimuksella. Vaatimusta on pk-yritysten suojaksi rajattu siten, että vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. Tämän saa ylittää vain, jos hankintaan liittyvät riskit sitä perustellusti edellyttävät.
 3. Ryhmittymänä tarjoaminen ja alihankinnat. Ryhmittymän vastuunjaosta voidaan edellyttää yhteisvastuuta, tai joku ryhmittymän osallistuja voi vastata tietystä osasta sopimusta. Alihankinnoissa pyritään torjumaan harmaata taloutta: hankintayksiköllä on velvollisuus vaatia alihankkijoista tietoja silloin, kun palvelu tai työ tehdään sen valvonnassa olevissa tiloissa.
 4. Kelpoisuuden osoittaminen. Hankintayksikkö ei lähtökohtaisesti enää saa edellyttää ehdokkailta ja tarjoajilta laajoja selvityksiä soveltuvuudestaan tarjouskilpailun aikana. Selvitykset tarkastetaan pääsäännön mukaan vain voittaneelta tarjoajalta. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi riittää se, että tarjoajat ja ehdokkaat toimittavat hankintayksiköille komission vakiomuotoisen, standardoidun eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD).
 5. Avoimuus ja syrjimättömyys. Hankintalaki velvoittaa hankintayksiköt huomioimaan pk-yritykset myös pienhankinnoissa siten, että hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys toteutuvat.

 

TAPAHTUMAT

15.2.2018  Fiksut hankinnat Hankintaseminaari

 

ESIMERKKEJÄ KOUVOLAN SEUDULLA KÄYNNISSÄ OLEVISTA JA TULEVISTA KILPAILUTUKSISTA

Käynnissä olevia:

Kouvolan kaupunki

 • Puheterapeutin palvelut Kouvolan kaupungin asiakkaille (pienhankinta), 30.11.
 • Pioneeripuiston viherurakka (kansall.), 7.12.
 • Mäkikylän palvelukeskus, sprinklerityöt (pienhankinta), 11.12.
 • Lihat ja lihavalmisteet (EU), 13.12.
 • Leipomotuotteet (EU), 13.12.
 • Elintarvikkeet suurille keittiöille (EU), 13.12.
 • Elintarvikkeet pienille tuotantokeittiöille (EU), 13.12.

Puolustushallinnon rakennuslaitos

 • Maanrakennustyöt, Kouvolan palveluyksikkö (kansall.), 7.12.
 • Sähkötyöt Säkylän palveluyksikkö (kansall.), 11.12.

Hankinta Taitoa

 • Rintasyöpäseulontatutkimukset (sos.-ja erityspalvelut), 28.11.
 • Liikennemerkkituotteet (kansall.) 12.12.

Kaakkois-Suomen ELY

 • Kymijoen alaosan uoman korkeusmittaukset 2018 (kansall.), 8.12.
 • Kasvua Kaakkoon-hanke, ostopalvelupilotti (kansall.), 8.12.

Hansel Oy

 • Muuttokuljetuspalvelut 2018-19 (2021) (EU), 14.12.
 • Toimistokalusteet 2018-2020 (2022) (ENNAKKOILMOITUS)

Kyamk-Kiinteistöt Oy

 • XAMK, Kouvolan kirjasto, sisäilmakorjaukset kokonaisurakkana (kansall.), 15.12.

Voit tutustua käynnissä oleviin hankintoihin tarkemmin valtakunnallisella sivustolla: hankinta-asiamies.fi Hankintailmoitusten lähempi tarkastelu sivustolla edellyttää kirjautumista.

 

Tulevia kilpailutuksia (lisätietoja hankinta-asiamieheltä):

 • Korjausrakentaminen, LVI- ja sähkötyöt (syksyllä)
 • Keskisuuret asuntoremontit (talvella)
 • Kiinteistöjen huolto ja siivous (ensi keväänä)
 • RRT-hankkeen rakennussuunnitelman laatiminen
 • Suunnittelun puitesopimuskonsulttien hankinnat (syksyllä):
  • Katu-, alue- ja vesihuoltosuunnittelu
  • Viher-, maisema- ja ympäristösuunnittelu
  • Geosuunnittelu
  • Taitorakenteiden suunnittelu ja siltojen ylläpito
  • Uusiomateriaalirakenteiden suunnittelu
  • Kaavasuunnittelu
  • Arkkitehtisuunnittelu
  • Liikenneverkkoselvitykset, liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut
  • Liikennevalosuunnittelu
  • Ulkovalaistuksen suunnittelu
 • Kouvolan kävelykatu Manskin mainosnäyttöihin tuotettavan sisällön koordinointi, toteutus, näyttöjen hallinnointi ja sisällön kehittäminen (tammikuu -18)
 • RRT-hankkeen rakennussuunnittelu -> tarjouspyyntö Cloudiaan 27.11.2017, kysymykset 20.12. mennessä, tarjoukset jätettävä 4.1.2018 mennessä
 • Tulossa kaupungilta kilpailutus liittyen Metsuri ja traktorityön puitesopimukseen (hankinnan arvo n. 20 000 €/vuosi), hankintapuiden motohakkuuseen (hankinnan arvo n. 40 000 €/vuosi) sekä energiapuun (hankinnan arvo n. 20 000 €/vuosi) myyntiin

 

UUTISKIRJE

Tilaa hankinta-asiamiespalvelun kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje.
Tilaa uutiskirje tästä.

Uutiskirje 4/2017

Uutiskirje 3/2017

Uutiskirje 2/2017

Uutiskirje 1/2017

 

HANKINTA-ASIAMIESPALVELU / KYMENLAAKSO VERKKOSIVUSTO - Rekisteröidy nyt!
hankinta-asiamies.fi

Julkiset hankinnat, tarjoustyökalut ja neuvonta yhdessä osoitteessa. 

Hankinta-asiamies -palvelun avulla yritykset voivat etsiä julkisia hankintoja (EU-, kansalliset ja pienhankinnat) ja niitä koskevia tarjouspyyntöjä liiteasiakirjoineen. Palvelun käyttäminen on helppoa ja rekisteröitynyt käyttäjä saa palvelusta yksityiskohtaiset tiedot omien tarjoustensa tekemiseen. Palvelusta löydät myös monipuoliset ohjeet ja sähköiset työkalut tarjousten tekemiseen.

Vahtipalvelu toimittaa rekisteröityneelle käyttäjälle yrityksen toimialaan ja annettuihin avainsanoihin sopivat hankintailmoitukset tuoreeltaan käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetys sisältää avaintiedot hankintailmoituksesta, linkit tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin sekä hankinta-asiamiehen yhteystiedot. Avainsanaohjeen löydät tästä.

Kumppanihaun avulla yritykset voivat etsiä kumppania esimerkiksi alihankkijaksi tai kumppaniksi yhteistarjoukseen. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi/kymenlaakso. Kun rekisteröidyt käyttäjäksi, saat henkilökohtaiset salasanan ja
käyttäjätunnuksen palveluun.

Palvelun käyttö on Kymenlaakson yrityksille maksutonta ainakin 28.2.2019 asti.

Rekisteröitymisohjeen löydät tästä.

 

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTA- JA KILPAILUTUSTYÖKALUT

Ks. Kouvolan kaupungin hankinnat

 

OPPAITA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Näin täytät ESPD-lomakkeen

Painoarvojen ja laskukaavojen käyttäminen

Vaikuttavuuden hankinta - Innovatiiviset hankinnat

Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (rakentaminen)

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Opas kansainvälisiin hankintoihin

Tietoa hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote (TEM)

Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä innovaatioista:
Räätälöimällä julkisiin keittiöihin

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Kouvolan kaupunki
Kymen Yrittäjät ry 
Anjalankosken Yrittäjät ry
Jaalan Yrittäjät ry
Kouvolan Yrittäjät ry 
Kuusankosken Yrittäjät ry
Valkealan Yrittäjät ry

 

HANKINTA-ASIAMIEHEN TOIMISTO
Puhjontie 17 A, II krs.
45720 KUUSANKOSKI