Hankinta-asiamiespalvelu

Hankinta-asiamiespalvelu käynnistyi Kouvolassa maaliskuussa 2017. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

2017 voimaan astuneen uuden hankintalain tavoitteina on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä sekä parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa. Lisäksi pyritään turvaamaan tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)

Kouvolan kaupungin hankintakalenteri

TAPAHTUMAT

20.9.2018 alkaen viikottain klo 17.30 - 20.30. Menesty julkisissa hankinnoissa-koulutukset taajamissa Anjala, Valkeala, Elimäki, Jaala, Kuusankoski. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautumiset tästä.

 

AJANKOHTAISTA

Markkinakartoitus - Työ- ja toimintakyvyn arviointi 22.8.2018

Aineisto

Sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa 21.8.2018

Hankinnoilla työllistäminen - Helsingin kaupunki
Työllistämisehto kilpailutuksissa - Vantaan kaupunki
Työllistämissuunnitelma Vantaa
Ilmoitus työllistämispaikan täyttämisestä Vantaa
SIEPP-projekti - Hankinnoilla työllistäminen

Kouvolan kaupungin hankintaohjeistus ja -ohjelma on uudistettu kesäkuussa 2018:
Hankintaohjelma 2018 - 2021
Hankintaohje
Käsikirja
Ennakkovaikutusten arviointilomake

Markkinakartoitus 5.6.2018 - Koulukuljetukset

Aineisto

Markkinakartoitus 22.3.2018 - Kouvolan Asunnot

Korjaustyöt
LVI-työt

Markkinakartoitus 19.3.2018 - Pieninvestointikohteet

Tilapalvelujen ja prosessin esittely
Investointikohteet

Hankintaseminaari 2018 - 13.2.2018 esitykset

Tilaisuuden avaus
Julkiset hankinnat - markkinoiden toimivuuden edistäjä vai este?
Kaupungin hankintaohjeistus uudistuu
Tarjonnan palveluaukot - millaisia palveluja tai tarjouksia Kouvolassa kaivataan?
Hyvä tarjouspyyntö tuo hyviä tarjouksia ja saa aikaan kunnon kilpailun
Työkalut hankintojen erityispiirteiden arviointiin - case Mikkeli

Sopimuksenhallinta - tärkeimmät sopimusehdot ja seuranta
Yrityksen kehittämisen välineet

Verkkolaskutuskoulutus 30.1.2018

Kunnan Taitoa Oy:n esitysmateriaali.

Innovatiiviset hankintamenettelyt-koulutus 25.1.2018 - Innovaatiokumppanuus ja käänteinen kilpailutus
PTCServices Oy:n esitysmateriaali

Teesit hyvään tarjoukseen

Hyvä tarjous on myös oikein ja ohjeiden mukaan laadittu, katso hankinta-asiamiehen vinkkejä tästä.

Uusi hankintalaki ohjaa pk-yritysten huomioimiseen tarjouskilpailussa

Hankintalakiuudistuksen tavoitteena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Suunnitteluvaiheessa hankintayksikön on tärkeää pohtia ja huomioida, miten yksittäisen hankinnan laajuus ja rakenne sekä määritykset ja vaatimukset vaikuttavat pieniin yrityksiin. Muutamia vinkkejä suunnitteluun:

 1. Hankintojen jakaminen. Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi suositellaan hankintojen kilpailuttamista pienempinä erinä tai sallimaan suurissa hankinnoissa osatarjoukset.
 2. Liikevaihtovaatimus. Yrityksen taloudellisia resursseja voidaan mitata edelleen myös liikevaihtoa koskevalla vaatimuksella. Vaatimusta on pk-yritysten suojaksi rajattu siten, että vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. Tämän saa ylittää vain, jos hankintaan liittyvät riskit sitä perustellusti edellyttävät.
 3. Ryhmittymänä tarjoaminen ja alihankinnat. Ryhmittymän vastuunjaosta voidaan edellyttää yhteisvastuuta, tai joku ryhmittymän osallistuja voi vastata tietystä osasta sopimusta. Alihankinnoissa pyritään torjumaan harmaata taloutta: hankintayksiköllä on velvollisuus vaatia alihankkijoista tietoja silloin, kun palvelu tai työ tehdään sen valvonnassa olevissa tiloissa.
 4. Kelpoisuuden osoittaminen. Hankintayksikkö ei lähtökohtaisesti enää saa edellyttää ehdokkailta ja tarjoajilta laajoja selvityksiä soveltuvuudestaan tarjouskilpailun aikana. Selvitykset tarkastetaan pääsäännön mukaan vain voittaneelta tarjoajalta. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi riittää se, että tarjoajat ja ehdokkaat toimittavat hankintayksiköille komission vakiomuotoisen, standardoidun eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD).
 5. Avoimuus ja syrjimättömyys. Hankintalaki velvoittaa hankintayksiköt huomioimaan pk-yritykset myös pienhankinnoissa siten, että hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys toteutuvat.

 

ESIMERKKEJÄ KYMENLAAKSOSSA KÄYNNISSÄ OLEVISTA KILPAILUTUKSISTA

Kouvolan kaupunki

 • Purku-urakkatarjous: Keltakankaan opettajien asuntola (pienhankinta), 25.9.
 • Kuusaantien meluntorjunta 2018, Kla (kansall.), 26.9.
 • Hammaslääketieteellisessä hoidossa tarvittava tarvikkeisto ja välineistö (EU), 1.10.
 • Kouvolan Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu (kansall.), 20.12.

Kouvolan Asunnot Oy

 • Paja-aukion rivitalot, kokonaisurakka (kansall.), 5.10.
 • Kuovintie 3, talot 1 ja 4 purkaminen, 45740 Kuusankoski (kansall.), 12.10.

Kotkan kaupunki

 • Hammashoitoyksiköt (3 kpl + 1 laitteen optio) (kansall.), Huom! Tiloihin tutustuminen ehto tarjouksen jättämiselle, 24.9.
 • Raitin päiväkodin väistötilojen vuokraus ja asennus (kansall.), 24.9.
 • Asiointitulkkaus ja käännöspalvelut (puitejärjestely, EU) Huom! Korjausilmoitus!, 10.10.
 • Joukkoliikennepalvelu: Kotka – Hamina – Vaalimaa –työmatkaliikenne (EU), 15.10.

Iitin kunta

 • Iitin kunnan asemakaava-alueiden katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito 1.11.2018 – 30.6.2021 + 1v optio (kansall.), 26.9.

Virolahden kunta

 • Teiden ja alueiden talvikunnossapitotyöt (EU), 28.9.

Hansel Oy

 • Reittilennot 2019-20 (21) – Kaukokohteet (EU), 8.10.
 • Reittilennot 2019-20 (21) - Eurooppa ja Lähi-Itä B (EU), 8.10.
 • Reittilennot 2019-20 (21) - Eurooppa ja Lähi-Itä A (EU), 8.10.
 • Reittilennot 2019-20 (21) – Kotimaa, 8.10.
 • Kotimaan majoituspalvelut, hotellimajoitus 2019-20 (22) (sos. ja erit.palvelut), 9.10.
 • Kotimaan majoituspalvelut, itsepalvelumajoitus 2019-20 (22) (sos. ja erit.palvelut), 9.10.
 • Hankintailmoituspalvelun (Hilma) uudistus (EU), 15.10.
 • IT-Konsultointi 2018-22 (DPS, EU), 28.8.2022
 • Työterveyshuollon palvelut 2018-24 (DPS, sos.- ja erityispalvelut), 31.12.2024

Puolustushallinnon rakennuslaitos

 • Laitospesulakoneet (EU), 1.10.

Kymenlaakson sairaanhoito ja sos.palvelujen kuntayhtymä/ Carea

 • Laparoskopiakeskusyksikkö 3D-ominaisuuksilla (kansall.), 28.9.
 • Pienehköjen rakennus- ja taloteknisten töiden puitesopimus (kansall.), 1.10.

Carea-Sairaalat Oy

 • Kymenlaakson Keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus: Rakennusvaihe 2, Käänteisosmoosiveden (RO-veden) tuotantolaitteisto (EU), 27.9.

Senaatti-Kiinteistöt

 • A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Työmaapalvelu-urakka (EU), 24.9.

Kymenlaakson pelastuslaitos

 • Pelastuslaitoksen henkilöstöhallintojärjestelmä (kansall.), 28.9.

Taitoa Kuntaperintä Oy

 • Perintäjärjestelmän kehittäminen (EU), 20.9.

 

 

UUTISKIRJE

 

Tilaa hankinta-asiamiespalvelun kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje.
Tilaa uutiskirje tästä.

Uutiskirje 11/2018

Uutiskirje 10/2018

Uutiskirje 9/2018

Uutiskirje 8/2018

Uutiskirje 7/2018

Uutiskirje 6/2018

Uutiskirje 5/2017

Uutiskirje 4/2017

Uutiskirje 3/2017

Uutiskirje 2/2017

Uutiskirje 1/2017

 

HANKINTA-ASIAMIESPALVELU / KYMENLAAKSO VERKKOSIVUSTO - Rekisteröidy nyt!
hankinta-asiamies.fi

Julkiset hankinnat, tarjoustyökalut ja neuvonta yhdessä osoitteessa.

Hankinta-asiamies -palvelun avulla yritykset voivat etsiä julkisia hankintoja (EU-, kansalliset ja pienhankinnat) ja niitä koskevia tarjouspyyntöjä liiteasiakirjoineen. Palvelun käyttäminen on helppoa ja rekisteröitynyt käyttäjä saa palvelusta yksityiskohtaiset tiedot omien tarjoustensa tekemiseen. Palvelusta löydät myös monipuoliset ohjeet ja sähköiset työkalut tarjousten tekemiseen.

Vahtipalvelu toimittaa rekisteröityneelle käyttäjälle yrityksen toimialaan ja annettuihin avainsanoihin sopivat hankintailmoitukset tuoreeltaan käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetys sisältää avaintiedot hankintailmoituksesta, linkit tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin sekä hankinta-asiamiehen yhteystiedot. Avainsanaohjeen löydät tästä.

Kumppanihaun avulla yritykset voivat etsiä kumppania esimerkiksi alihankkijaksi tai kumppaniksi yhteistarjoukseen. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi/kymenlaakso. Kun rekisteröidyt käyttäjäksi, saat henkilökohtaiset salasanan ja
käyttäjätunnuksen palveluun.

Palvelun käyttö on Kymenlaakson yrityksille maksutonta ainakin 28.2.2019 asti.

Rekisteröitymisohjeen löydät tästä.

 

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTA- JA KILPAILUTUSTYÖKALUT

Ks. Kouvolan kaupungin hankinnat

 

OPPAITA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tarjoaminen ryhmittymänä

Julkisten hankintojen kynnysarvot 2018

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Näin täytät ESPD-lomakkeen

Painoarvojen ja laskukaavojen käyttäminen

Vaikuttavuuden hankinta - Innovatiiviset hankinnat

Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (rakentaminen)

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Opas kansainvälisiin hankintoihin

Tietoa hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote (TEM)

Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä innovaatioista:
Räätälöimällä julkisiin keittiöihin

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Kouvolan kaupunki
Kymen Yrittäjät ry
Anjalankosken Yrittäjät ry
Jaalan Yrittäjät ry
Kouvolan Yrittäjät ry
Kuusankosken Yrittäjät ry
Valkealan Yrittäjät ry

 

HANKINTA-ASIAMIEHEN TOIMISTO
Vartiotie 4, 2 krs.
45100 KOUVOLA